Freedom Of Expression


Freedom Of Expression

Charter Of Fundamental Rights Of The European Union

Article 11
Freedom of expression and information

(1) Everyone has the right to freedom of expression.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.
(2) The freedom and pluralism of the media shall be respected.

Universal Declaration of Human Rights

Article 19.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Свобода Самовираження

Хартія Основних Прав Європейської Унії

Стаття 11
Свобода самовираження і інформації

(1) Кожен має право на свободу самовираження.
Це право включає свободу дотримуватися переконань, одержувати і повідомляти інформацію і ідеї без перешкод державних влад і незалежно від кордонів.
(2) Свобода і плюралізм засобів масової інформації повинні шануватися

Загальна Декларація Прав Людини

Стаття 19.
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Freedom Of Artistic Creativity

Charter Of Fundamental Rights Of The European Union

Article 13
Freedom of the arts and sciences

The arts and scientific research shall be free of constraint.
Academic freedom shall be respected

Universal Declaration of Human Rights

Article 27.
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Свобода Художньої Творчості

Хартія Основних Прав Європейської Унії

Стаття 13

Мистецтво and наукові дослідження повинні бути вільними від обмежень.
Академічна свобода повинна шануватися.

Загальна Декларація Прав Людини

Стаття 27.
(1) Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.
(2) Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць,автором яких вона є.

Advertisements