Cultural Genocide & Culturocide


Cultural Genocide

Cultural genocide is a term used to describe the deliberate destruction of the cultural heritage of a people or nation for political or military reasons

(Wikipedia)

Культурний Геноцид

Культурний Геноцид – цей термін використовується для означення процесу навмисного руйнування культурної спадщини групи людей, або нації в політичних чи військових цілях).

(Wikipedia)

Linguicide or Linguistic Genocide

Linguicide or Linguistic Genocide is a term describing the intentional causing of the death of a language.

(Wikipedia)

Лінгвоцид,чи Лінгвістичний Геноцид

Лінгвоцид,чи Лінгвістичний Геноцид – цей термін використовується для означення процесу навмисного нищення певної мови.

(Wikipedia)

Genocide

Genocide is the mass killing of a group of people.

(Wikipedia)

Геноцид

Геноцид – це масове вбивство великої групи людей.

(Wikipedia)

Genocide is any of the acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group.

Геноцид – це які завгодно дії з метою знищення частково чи повністю національних, етнічних, расових або релігійних груп людей.

(Wikipedia)

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups.

Вцілому, геноцид не обов’язково означає негайне знищення нації, за виключенням випадків, коли це досягається за допомогою масових вбивств всіх членів нації. Це скоріше може означати скоординований план різноманітних дій, спрямованих на знищення найважливіших основ життя національних груп, з ціллю поступового ліквідування самих цих груп. Ціллю такого плану може бути розвал політичних і соціальних інститутів, культури, мови, національних почуттів, релігії та економiчного існування національних груп, а також знищення особистої безпеки, свободи, здоров’я, гідності і навіть життя осiб, що належать до таких груп.

(Wikipedia)

Genocide appears to be a regular and widespread event in the history of civilization.

Геноцид є звичайним і широко розповсюдженим явищем в історії людської цивілізації.

(Wikipedia)

Billions of people live without freedom…In the worst of these countries, they live in fear and insecurity. They are literally slaves…So they live in fear of arrest and prison, of disappearance forever, of forced labor, genocide, mass murder, and an unnatural death.Even in countries that are partially free, they may still be arbitrarily arrested, subject to torture, executed without a fair trial, spied upon, and denied even basic rights because of their race, religion, or nationality.

(R.J. Rummel)

Більони людей живуть без свободи…В найгірших з цих країн люди живуть у страху і небезпеці. Вони є буквально рабами…Отак вони живуть у страсі арешту і тюрми, зникнення навіки, примусової роботи, геноциду, масового вбивства, і насильницьої смерті. Навіть у країнах, що є частково вільними, вони можуть бути безпідставно заарештовані, піддані тортурам, страчені без справедливого суду, за ними можуть шпигувати, і вони можуть бути позбавлені навіть основних прав через їхню расу, релігію, або національність.

(Рудольф Раммель)

Democide

Democideis a term created by political scientist R. J. Rummel in order to create a broader concept than the legal definition of genocide. Democide is defined as “The murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, and mass murder.”

(Wikipedia)

Демоцид

Демоцид – це термін, що був створений політичним науковцем Рудольфом Раммелем з наміром створити більш широке поняття юридичного означення геноциду. Демоцид визначено як “вбивство якої завгодно особи, або людей урядом, включаючи геноцид, політицид і масове вбивство.”

By shooting, drowning, burying alive, stabbing, torture, beating, suffocation, starvation, exposure, poison, crushing, and other countless ways that lives can be wiped out, governments have killed unarmed and helpless people. Intentionally. With forethought. This is murder. It is democide.

(R.J.Rummel)

За допомогою розстрілу, втоплення, закопування живими, зарізування, тортур, побиття, задушення, голоду, опромінення, аварій та інших незлічених методів, за допомогою якимх життя може бути знищено, уряди вбивають неозброєних і беззахистних людей. Навмистно. Заввбачливо. Це – вбивство. Саме це – демоцид.

(Рудольф Раммель)

The more freedom people have, the less likely their government will murder them; the less their freedom, the more likely such democide.

(R.J.Rummel)

Чим більше свободи люди мають, тим менше вірогідність того, що їхній уряд вб’є їх. Чим менше свободи, тим більше вірогідність демоциду.

(Рудольф Раммель)

Politicide

Politicide is a neologism, literally translated as “political murder”. It is used in two different meanings: politically motivated killing of people and elimination as a political entity.

(R.J.Rummel)

Політицид

Політицид – це неологізм, що означає “політичне вбивство”. Він використовується у двох значеннях: політично мотивованого вбивства людей і знищення політичної еліти.

(Рудольф Раммель)

Culturocide

Culturocide is a neologism. It is used in two different meanings: politically motivated killing of artists and writers and elimination as a cultural entity.

Культуроцид

Культуроцид – це неологізм. Він використовується у двох значеннях: політично мотивованого вбивства художників і писменникиів і знищення культурної еліти.

Writers and artists in Ukraine

Writers and artists in Ukraine are just like wild beasts in the forest. They are constantly hunted, so the Ukrainian culture is in danger.

(Olena Starynets)

Писменники і художники в Україні

Писменники і художники в Україні – як дикі звіри у лісі, що їм не належить. Вони постійно одстрілюються, щоб українська культура ледь жевріла.

(Олена Старинець)

Advertisements